gfio1101

ส่งโปรโมชั่นกรีนฟีไปยัง Golf Channel

หากมีโปรโมชั่นหลายราคากรุณากรอกข้อมูลแยกกัน
หากมีสมาชิกสนใจจองกรีนฟี ข้อมูลของสมาชิกจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00